Posted in Dumnezeologie

Îngerul păzitor(Realitate sau folclor?)

www.anemailfromtheangels.com
http://www.anemailfromtheangels.com

Despre faptul că fiecare om are un înger păzitor s-a scris încă din perioada părinţilor bisericeşti, ei având conform lui Pleşu credinţa în prezenţa ubicuă a îngerilor. Ei spunând că toate câte sunt beneficează de asistenţă angelică, cu atât mai mult o asemenea asistenţă se va adresa omului, aflat în vârful şi în centrul universului creat.
Se pune însă întrebarea dacă concepţia despre îngerul păzitor este o realitate sau dacă ea nu este decât folclor care a pornit de la replica dată de ucenicii Rozei în Faptele Apostolilor 12:315 în urma anunţului că Petru ar bate la uşă: „Este îngerul lui!”. Replică despre care se spune că nu face altceva decât să reflecte concepţia populară iudaică, şi anume că îngerul păzitor seamănă cu persoana pe care o păzeşte. Concepţie care din păcate după cum prezintă şi Maclean a trecut şi în gândirea creştină.
Doresc prin lucrarea de faţă să încercăm elucidarea acestei probleme care a fost desbătută şi despre care s-a scris şi probabil se va scrie până când poate va fi cineva care să răspundă întrebării străvechii despre câţi îngerii încap pe vârful unui ac.
Argumentele existenţei îngerului păzitor
Atât teologul ortodox cât şi mireanul îţi vor spune că adevărul şi mărturia Sfintei Scripturi ne învaţă despre îngerul păzitor folosind următoarele texte biblice : „Nici un rău nu te va lovi, nici o nenorocire nu se va apropia de locuinţa ta, pentru că el va porunci îngerilor săi să te păzească pe toate căile tale. Ei te vor purta pe mâini ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de piatră” (Ps 91,10-12). Tot ca mărturie vetero-testamentară apare şi îngerul invocat de Iacob atunci când i-a binecuvântat pe fii lui Iosif: „Dumnezeul în faţa căruia au umblat părinţii mei Abraham şi Isaac, Dumnezeul care m-a păstorit pe mine de când mă ştiu până-n ziua de azi, îngerul care m-a izbăvit pe mine de tot răul să-i binecuvânteze pe copiii aceştia” (Gen 48,16). Pe lângă acestea, mărturie stau textele din Cartea lui Tobia (cf. Tob 5), texte din Cartea Exodului (cf. Ex 23,20) şi altele. Şi Noul Testament prezintă mărturii despre îngerul păzitor. Amintim în primul rând învăţătura lui Isus Cristos despre realitatea că omul, fie el cât de mic, are alături de el un înger care priveşte pururi faţa Tatălui: „Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe vreunul dintre aceştia mai mici, căci vă spun că îngerii lor în ceruri privesc mereu faţa Tatălui meu care este în ceruri” (Mt 18,10). Avem apoi fragmentul din cartea Faptele apostolilor care ne vorbeşte despre „îngerul lui Petru” care a realizat eliberarea miraculoasă a apostolului (cf. Fap 12,1-19) .
Sfântul Filaret, mitropolitul Moscovei spune că însuşi denumirea de înger păzitor vine în urma psalmului 91:11 şi că în urma textului din Matei 18:10 înţelegem clar faptul că fără îndoială fiecare dintre noi a primit câte un înger păzitor. În acelaş mod alţi interpreţi ai lui Matei 18:10 susţin părerea că Isus spune că stima de care se bucură „cei mici ” în ceruri este atât de mare, încât „cei mai înălţaţi îngeri” au fost trimişi de Tatăl să îi vegheze şi să îi protejeze.
Cu toate acestea, aşa cum observă şi Erickson atunci când S-a referit la îngerii celor mici Isus a specificat faptul că aceşti îngeri se află în prezenţa Tatălui. Aceasta reprezintă faptul că ei sunt mai degrabă îngerii ce se închină în prezenţa lui Dumnezeu, decât îngeri care poartă de grijă fiecărui om din această lume.
La întrebarea despre interpretarea lui Matei 18:10 William Hendriksen prezintă interpretarea oferită de Calvin în comentariul său, el spunând că sensul cuvintelor lui Isus sunt: „ nu este un fleac să-i dispreţuieşti pe cei care au ca tovarăşi şi prieteni nişte îngeri… De aceea noi trebuie să ne ferim să le dispreţuim mântuirea, pe care au fost trimişi să o ducă la bun sfârşit chiar îngerii… Grija pentru întreaga Biserică este lăsată în seama îngerilor care trebuie să-l asiste pe fiecare după cum o cer nevoile lui.”
Mai mult de atât Biblia nu ne spune că fiecare ar primi câte un înger păzitor ci aşa cum arată psalmistul în Psalmul 34:7 îngerul Domnului tăbărăşte doar în jurul celor care se tem de Domnul, iar John Phillips continuă şi spune că dacă ochii noştrii ar fi mai pătrunzători am putea vedea spledoarea oştilor cereşti ale lui Dumnezeu care stau în linii de bătaie gata să intervină pentru ai păzii şi ocroti pe sfinţii săi.
Gherhard Mayer comentând pasajul din Matei 18:10 face referire şi la afirmaţia ucenicilor din Fapte 12:15 spunând că ambele stau la baza credinţei, exagerate mai târziu în îngerii ocrotitori. El spune că este foarte important să nu ne depărtăm de Biblie prin a începe să ne încredem în mod superstiţios în îngeri, în loc să ne încredem în Dumnezeul cel viu.
Chiar şi în învăţătura sfântului Vasile cel Mare pe care ne-o prezintă atunci când comentează versetul „îngerul Domnului veghează lângă cei ce se tem de el şi-i scapă de primejdie” (Ps 34,8) vedem că :

Îngerul stă alături de oricine a crezut în Domnul, dacă nu-l alungăm niciodată prin faptele noastre rele. După cum fumul alungă albinele, iar pe porumbei îi pune pe fugă mirosul urât, tot aşa şi pe paznicul vieţii noastre, pe înger, îl îndepărtează păcatul. Dacă ai în sufletul tău fapte vrednice de pază cerească şi dacă locuieşte în tine o minte bogată în contemplările adevărului, atunci, pentru bogăţia faptelor tale preţioase de virtute, Dumnezeu aşază neapărat lângă tine străjeri şi paznici; te întăreşte de jur împrejur cu paza îngerilor. Uită-te cât e de mare firea îngerilor, că un singur înger este asemănat cu o întreagă armată şi cu o tabără cu o mulţime de oameni. Datorită măreţiei sale, cel care te păzeşte, Domnul, îţi dăruieşte tabără, iar datorită tăriei îngerului, Domnul te înconjoară ca şi cu nişte ziduri şi te întăreşte cu tăria lui. Aceasta înseamnă „de jur-împrejur”. După cum zidurile cetăţilor sunt aşezate de jur-împrejurul cetăţilor şi opresc din toate părţile atacurile duşmanilor, tot aşa şi îngerul înalţă zid împotriva duşmanilor care te atacă din faţă, te apără de duşmanii care ar veni din spate şi nu lasă nepăzite nici laturile. „Vor cădea dinspre latura ta o mie, şi zece mii de-a dreapta ta” (Ps34,8), iar pe tine nu te va atinge nici o rană de la vreunul dintre duşmanii tăi, căci va porunci pentru tine îngerului lui .
Celelalte argumente după cum arată Thomas Spidlik sunt de ordin istoric el spunând că nu putem nega existenţa îngerului păzitor atâta timp cât Herma, Origen, Maldonatus şi cei ce le-au urmat au vorbit despre „două spirite”. Astfel pe perioada existenţei lui omul va fi însoţit de „îngerul dreptăţii”, care îl protejează, şi de „îngerul răului” care îl ispiteşte.
Beniamin Fărăgău consideră că nu este o problemă în a crede în îngerii păzitorii ai celor credincioşii, ci tocmai ei arată plăcerea şi interesul pe care Dumnezeu le găseşte în rodul muncii sufletului Fiului Său, tocmai prin onoarea pe care le-o acordă celor care cred în El, de a avea acces direct la tronul lui Dumnezeu prin îngerii lor păzitorii.
Întrebări problemă în cazul îngerilor păzitori
Acceptând argumentele cum că fiecare credincios are un înger păzitor, trebuie să ne punem imediat întrebarea la care teologii ortodocşi răspund mereu afirmativ trebuie să ne închinăm sau nu îngerilor păzitori?
Punând această întrebare oamenilor simpli, dar şi teologilor din bisericile tradiţionale vom primi următrul răspuns: „Rugându-ne îngerilor păzitori ai copiilor, noi îi multumim vieţii si ne bucuram de miracolul naşterii. Vom putea obţine inspiraţie şi ajutor pentru tot ceea ce a rămas blând în noi. Putem să atragem această binecuvântare asupra familiilor noastre, prietenilor, colaboratorilor şi chiar aupra oamenilor pe care îi întâlnim pe stradă.”
Aici însă avem parte de folclor, deoarece adevărata învăţătură biblică e aceea că îngerii nu vor accepta niciodată închinarea noastră. Şi avem ca şi argument versetul din cartea Apocalipsa unde îngerul îl opreşte pe Ioan, avertizându-l ca nu cumva să i se închine: „Fereşte-te sã faci una ca aceasta! Eu sunt un împreunã slujitor cu tine şi cu fraţii tãi, care pãstreazã mãrturia lui Isus. Lui Dumnezeu închinã-te!” (Apocalipsa 10:10). Înţelegem că noi trebuie să ne rugăm numai lui Dumnezeu, care este singur omnipotent şi prin urmare, în stare să asculte în acelaş timp rugăciunile tuturor copiilor lui. Grudem continuă şi spune că în virtutea omnipotenţei şi omniscienţei şi Fiul şi Duhul Sfânt sunt demni de închinare, dar lucrul acesta nu este aplicabil şi în privinţa altor fiinţe.
Înţelegem de aici că este greşită acordarea unei zii speciale de închinare la îngeri, că este eronată orice învăţătură de a adresa rugăciuni îngerilor. După cum arată şi Grudem dacă ne-am ruga îngerilor, le-am atribui un statut egal cu al lui Dumnezeu iar aşa ceva nu avem voie să facem.
A doua întrebare problemă e aceea dacă îngerii păzitorii ne ajută în procesul mântuirii?
Andrei Pleşu susţine că îngerul păzitor are rol soteriologic prin faptul că ne îndrumă, îngerul păzitor fiindune „călăuză mistică” arătându-ne calea mântuirii.
Domnul Isus însă ne-a învăţat că unul din rolurile Duhului Sfânt este acela de a ne învăţa toate lucrurile, conform Ioan 14:26, noi nemai având nevoie de învăţături din partea îngerilor.
O ultimă întrebare pe care o voi aduce în discuţie e aceea dacă îngerii păzitorii mijlocesc sau nu pentru noi?
Răspunsul biblic la această întrebare aşa cum arată şi Grudem este că nu. Deoarece Pavel spune în 1 Timotei 2:5 că „este un singur Mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Cristos”.
Vedem deci că învăţătura cum că îngerii ce văd faţa Tatălui ar intervenii pentru noi precum demnitarii orientali ce stăteau mereu în faţa împăratului intervenind pentru cei nevoiaşi ţine tot de folclor neavând bază biblică.
În concluzie înţelegem că îngerii păzitorii există, însă ei nu sunt atribuţii fiecărui om în parte ci doar celor ce se tem de Domnul conform psalmului 34:7. Că ei deşi ne sunt superiori nu doar că nu merită dar nici nu acceptă închinarea noastră şi deşi sunt înaintea lui Dumnezeu ei nu mijlocesc pentru noi singurul care are rolul de Mijlocitor e Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos care a murit pentru noi.

( articol scris de Daniel Toma, student al Institutului Teologic Penticostal-Bucuresti )

Advertisements

Author:

Oh God, I don't love You, I don't even want to love You, but I want to want to love You! Theresa of Avila

One thought on “Îngerul păzitor(Realitate sau folclor?)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s